Rejestr zmian w biuletynie

23.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raport o stanie Gminy Zebrzydowice za rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.33.9.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20.02.2018 w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego będących własnością Gminy Zebrzydowice oraz ustalenia cen za pozyskane drewno
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmiany do udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
test
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 28 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.05.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Dodano załącznik"Zawiadomienie_GDOS_DOOS_WDS_ZOO_420.239.2018.mko.6.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 maja 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna