Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wirusem SARS-CoV-2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja szkoleniowa"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Prezentacja szkoleniowa - Kwalifikacja ważnościgłosu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY(wyciąg) Wybory Prezydenta RP tekst ujednolicony w Krajowym BiurzeWyborczym (Warszawa czerwiec 2020)"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnychzasadach organizacji wyborów powszechnych na PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwościągłosowania korespondencyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Marszałka Sejmu RzeczypospolitejPolskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej zezwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisjiwyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego wlokalu wyborczym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. wsprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadańi trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodachgłosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. wsprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczychpowołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. wsprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczącychsprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danychzawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołachgłosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. wsprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych wspisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty dogłosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju wwyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. wsprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietamiwyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 182/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. wsprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, kopertyzwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym itajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania oraz instrukcjigłosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki do uchwały Nr 182/2020 PKW "
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 195/2020 PKW z dnia 15 czerwca 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty napakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania,oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie dogłosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 134/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r. wsprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikachgłosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 1 do uchwały Nr 134/2020 PKW -wzór protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przezobwodowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załączniki Nr 4 do uchwały Nr 134/2020 PKW -wzór protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przezobwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 191/2020 PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. wsprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PREZYDENT 2020 - OKW_znak X.pdf
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik PREZYDENT 2020 - Prezentacja_OKW_1.pdf
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY(wyciąg) Wybory Prezydenta RP tekst ujednolicony w Krajowym BiurzeWyborczym (Warszawa czerwiec 2020)
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnychzasadach organizacji wyborów powszechnych na PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwościągłosowania korespondencyjnego
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie Marszałka Sejmu RzeczypospolitejPolskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej zezwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisjiwyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego wlokalu wyborczym
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczącychzadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodachgłosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r. wsprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadańi trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodachgłosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r."
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej zezwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisjiwyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego wlokalu wyborczym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Postanowienie Marszałka Sejmu RzeczypospolitejPolskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnychzasadach organizacji wyborów powszechnych na PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwościągłosowania korespondencyjnego"
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY(wyciąg) Wybory Prezydenta RP tekst ujednolicony w Krajowym BiurzeWyborczym (Warszawa czerwiec 2020)"
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 49/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2020

Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Nr 44/2020 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 w Bielsku-Białej z dnia 16.06.2020 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

16.06.2020

Dotyczy dokumentu:
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE W KRAJU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Informacja PKW ZPOW-711-5120 o możliwościskorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybugłosowania oraz ....pdf
Dotyczy dokumentu:
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE W KRAJU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja PKW ZPOW-711-5120 o możliwościskorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybugłosowania oraz ..._wersja_20200615.pdf"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna