Rejestr zmian w biuletynie

14.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa"
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2020.07.13.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2020.03.11.pdf
Dotyczy dokumentu:
Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

13.07.2020

Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów II tura
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 191/2020 PKW z dnia 12 czerwca 2020 r.w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 4 do uchwały Nr 134/2020 PKW -wzór protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przezobwodowe komisje wyborcze w ponownym głosowaniu
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki Nr 1 do uchwały Nr 134/2020 PKW -wzór protokołu wyników głosowania w obwodzie, sporządzanego przezobwodowe komisje wyborcze w pierwszym głosowaniu
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 134/2020 PKW z dnia 3 czerwca 2020 r.w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikachgłosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 195/2020 PKW z dnia 15 czerwca 2020 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty napakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania,oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie dogłosowania oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborachPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załączniki do uchwały Nr 182/2020 PKW
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 182/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy,koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oosobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania orazinstrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 167/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietamiwyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 166/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętychw spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty dogłosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju wwyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 163/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczącychsprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danychzawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołachgłosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 164/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczychpowołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Uchwała Nr 183/2020 PKW z dnia 10 czerwca 2020 r.w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczącychzadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodachgłosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej zezwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisjiwyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego wlokalu wyborczym
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12czerwca 2020 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Postanowienie Marszałka Sejmu RzeczypospolitejPolskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborówPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnychzasadach organizacji wyborów powszechnych na PrezydentaRzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwościągłosowania korespondencyjnego
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. KODEKS WYBORCZY(wyciąg) Wybory Prezydenta RP tekst ujednolicony w Krajowym BiurzeWyborczym (Warszawa czerwiec 2020)
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja szkoleniowa - Kwalifikacja ważnościgłosu
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Prezentacja szkoleniowa
Dotyczy dokumentu:
Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochronyosobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członkówobwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwasanitarnego w lokalu wyborczym

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna