Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale obsługi klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji za rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 19 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży w podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice wprowadzonego zarządzeniem SG.0050.131.38.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzaniem SG.0050.225.63.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 16, 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna