Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale obsługi klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji za rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.06.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedur kontroli przedsiębiorców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 19 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży w podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice wprowadzonego zarządzeniem SG.0050.131.38.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzaniem SG.0050.225.63.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 16, 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach do wymogów ppoż - przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 czerwca 2018r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna