Rejestr zmian w biuletynie

22.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotyczące przeglądu stanu drzew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 31 stycznia 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.03.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów ppoż., zapewnienie bezpieczeństwa w budynku - dostawa i zabudowa agregatu prądotwórczego SZR 40 kVA na potrzeby zasilania rezerwowego budynku Urzędu Gminy w Zebrzydowicach w formule zaprojektuj i wybuduj
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach wprowadzonego Zarządzeniem SG.0050.94.26.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 14 czerwca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod ustawienie kontenerów na odzież używaną, będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji ds. analizy aktów notarialnych pod kątem opłaty planistycznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań z programów Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice, oraz Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych, indywidualnych przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych, wolnego lokalu użytkowego pod działalność handlowo – usługową oraz gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o sporcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zmiany do udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 12 A. B, C, D do Projektu Organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Gminy Zebrzydowice na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Zebrzydowice na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie obliczenia jednorazowych wskaźników i wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli stażystów zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zebrzydowice w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania - dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna