Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2021 11:00 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
09.07.2021 08:46 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
09.07.2021 08:36 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
23.02.2021 14:45 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
19.02.2021 13:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
03.12.2020 07:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023"
26.11.2020 14:27 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
26.11.2020 14:25 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
26.11.2020 11:15 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025
22.09.2020 11:53 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie - Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
20.05.2020 14:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.02.2020 11:52 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
27.11.2019 09:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
27.11.2019 09:21 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
23.10.2019 13:07 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
18.07.2019 09:12 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
09.07.2019 15:04 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024
27.06.2019 11:57 Protokół z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
14.06.2019 12:55 Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.02.2019 10:26 Protokół z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie: Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 następna