Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.02.2019 10:26 Protokół z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie: Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Zebrzydowice
08.02.2019 10:19 Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
22.01.2019 12:50 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
02.11.2018 13:10 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
02.11.2018 13:07 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
05.09.2018 10:59 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022 aktualizacja
07.08.2018 13:05 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
14.06.2018 12:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
14.06.2018 11:58 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/13 z dnia 1 września 2016 r.
11.06.2018 15:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
16.03.2018 09:43 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektów uchwał w sprawie: podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, oraz podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
18.12.2017 12:32 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
18.12.2017 12:23 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
14.11.2017 14:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
14.11.2017 14:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
23.10.2017 12:30 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
12.10.2017 15:58 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
28.06.2017 11:23 Raport z konsultacji społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji"
28.06.2017 11:22 Raport z konsultacji społecznych projektu p.n "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
25.04.2017 09:14 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice

1 2 3 następna