Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2020 11:53 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie - Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
20.05.2020 14:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.02.2020 11:52 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
27.11.2019 09:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
27.11.2019 09:21 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
23.10.2019 13:07 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”
18.07.2019 09:12 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018
09.07.2019 15:04 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024
27.06.2019 11:57 Protokół z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
14.06.2019 12:55 Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15.02.2019 10:26 Protokół z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie: Projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oaz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze Gminy Zebrzydowice
08.02.2019 10:19 Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
22.01.2019 12:50 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
02.11.2018 13:10 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
02.11.2018 13:07 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
05.09.2018 10:59 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022 aktualizacja
07.08.2018 13:05 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
14.06.2018 12:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
14.06.2018 11:58 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/13 z dnia 1 września 2016 r.
11.06.2018 15:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1 2 3 4 następna