Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 11:19 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
10.06.2021 11:18 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
18.05.2021 11:50 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2021r.
10.03.2021 15:28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:43 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:42 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
04.02.2021 13:50 Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
20.01.2021 13:09 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
16.11.2020 14:28 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023
10.11.2020 15:27 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025
09.11.2020 13:54 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
07.09.2020 09:08 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
04.05.2020 13:40 Projekt uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.01.2020 12:56 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
12.11.2019 12:04 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
09.10.2019 13:11 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
06.06.2019 14:06 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
04.06.2019 12:58 Projekt uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice
23.05.2019 15:51 Projekt uchwał w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.01.2019 10:56 Projekt uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

1 2 3 4 5 następna