Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2022 12:14 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
10.06.2022 12:46 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
26.05.2022 08:56 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
18.05.2022 12:01 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
26.04.2022 12:25 Projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2027
11.03.2022 10:46 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
03.03.2022 12:21 Projekt uchwały w sprawie Programu świadczenia usług teleopiekuńczych pn. Teleopieka w Gminie Zebrzydowice
13.01.2022 14:17 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2022r.
15.11.2021 14:31 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
11.10.2021 12:39 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
31.08.2021 13:48 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
09.08.2021 12:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/251/2021 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
05.07.2021 12:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/252/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zebrzydowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
10.06.2021 11:19 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
10.06.2021 11:18 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
18.05.2021 11:50 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2021r.
10.03.2021 15:28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:43 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:42 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
04.02.2021 13:50 Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 następna