Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2023 08:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
13.02.2023 11:18 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
15.11.2022 12:15 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
14.11.2022 12:43 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
25.10.2022 11:34 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
29.08.2022 09:48 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
26.08.2022 12:03 Projekt uchwały Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
26.08.2022 10:07 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
17.08.2022 13:20 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/343/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
27.06.2022 12:14 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
10.06.2022 12:46 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
26.05.2022 08:56 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
18.05.2022 12:01 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
26.04.2022 12:25 Projekt Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2027
11.03.2022 10:46 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
03.03.2022 12:21 Projekt uchwały w sprawie Programu świadczenia usług teleopiekuńczych pn. Teleopieka w Gminie Zebrzydowice
13.01.2022 14:17 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2022r.
15.11.2021 14:31 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
11.10.2021 12:39 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
31.08.2021 13:48 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

1 2 3 4 5 6 następna