Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 13:43 SG.0050.114.43.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
12.10.2018 11:01 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
08.08.2018 13:31 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja"
19.07.2018 10:03 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
28.05.2018 09:07 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
28.05.2018 08:47 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r.
23.05.2018 12:13 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
07.03.2018 14:25 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
07.03.2018 14:18 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
15.02.2018 10:39 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Zebrzydowicach na lata 2018-2024"
29.01.2018 12:08 SG.0050.12.3.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice  dot. konsultacji społecznych projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018"
14.11.2017 14:40 SG.0050.161.43.20117 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2025"
14.11.2017 14:38 SG.0050.160.43.20117 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2018-2020"
31.10.2017 14:22 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
03.10.2017 11:54 SG.0050.133.37.2017 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
25.09.2017 14:30 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
30.06.2017 13:09 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022"
08.06.2017 16:22 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”
06.06.2017 14:00 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu p.n. "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice"
11.04.2017 09:07 Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 następna