Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.06.2021 11:10 SG.0050.74.17.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz projektu Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
18.05.2021 12:06 SG.0050.65.14.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
10.03.2021 14:55 SG.0050.38.8.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:37 SG.0050.35.7.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz projektu Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
04.02.2021 14:06 SG.0050.12.3.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
20.01.2021 13:19 SG.0050.11.2.2021 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
16.11.2020 14:45 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023
10.11.2020 15:36 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji uchwały w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025
09.11.2020 14:03 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
07.09.2020 09:04 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
04.05.2020 13:34 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.01.2020 13:24 SG.0050.4.2.2020 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
12.11.2019 12:02 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
09.10.2019 13:10 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
06.06.2019 13:57 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
04.06.2019 13:11 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
23.05.2019 15:45 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.01.2019 11:15 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
14.01.2019 12:06 SG.0050.5.1.2019 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
17.10.2018 13:43 SG.0050.114.43.2018 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

1 2 3 4 następna