Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2004 14:58 XXVII/217/2001 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Zebrzydowice
20.04.2004 14:55 XXVI/210/2000 Uchwała w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza ..
19.04.2004 06:55 XLII/342/2002 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Zebrzydowice
19.04.2004 06:54 XLI/336/2002 Uchwała w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali żelaznych i nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzących skup złomu na terenie gminy Zeb
19.04.2004 06:52 XLI/333/02 Uchwała w sprawie: ustalenia stawek czynszu
16.04.2004 14:27 XLI/332/02 Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice
16.04.2004 14:26 XLI/331/2002 Uchwała w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
16.04.2004 14:25 XXXX/324/2002 Uchwała w sprawie zwolnienia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej z opłaty stałej
16.04.2004 14:24 XL/322/02 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Gospodarki Ściekowej w Gminie Zebrzydowice na lata 2002 - 2007
16.04.2004 14:23 XXXIX/311/02 Uchwała w sprawie obchodów jubileuszu miejscowości tworzących Gminę Zebrzydowice
16.04.2004 14:22 XXXVIII/305/02 Uchwała w sprawie: nadania prawa posiadania sztandaru dla Chóru "ECHO" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach
16.04.2004 14:20 XXXVIII/303/2002 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice
16.04.2004 14:19 XXXVII/297/2002 Uchwała w sprawie ustalenia dla obszaru Gminy Zebrzydowice liczby licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
16.04.2004 14:18 XXXVII/296/02 Uchwała w sprawie: wieloletniego finansowania zadania związanego z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zebrzydowice
16.04.2004 14:17 XXXVII/294/02 Uchwała w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zebrzydowice
16.04.2004 14:16 XXXVII/293/2002 Uchwała w sprawie zasad zwrotu poniesionych wydatków na dożywianie uczniów
16.04.2004 12:22 XXXVI/288/01 Uchwała w sprawie: powołania pełnomocnika organizatora - Rady Gminy Zebrzydowice w celu prowadzenia rejestru instytucji kultury
16.04.2004 12:21 XXXV/278/01 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytoria
16.04.2004 12:20 XXXV/274/01 Uchwała w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Gminą Zebrzydowice dotyczącego prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej, wykorzystującej oczyszczalnię ścieków po byłej KWK Morcin
16.04.2004 12:18 XXXIV/266/01 Uchwała w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna