Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2006 09:30 XXXVI/394/05 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/248/04 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie podpisania umowy o rekompensacie dla Gminy Zebrzydowice w Rzeczypospolitej Polskiej z ...
23.01.2006 09:29 XXXVI/393/05 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
23.01.2006 09:28 XXXVI/392/05 Uchwała w sprawie: programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.01.2006 09:27 XXXVI/391/05 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006
23.01.2006 09:26 XXXVI/390/05 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w Marklowicach Górnych
23.01.2006 09:23 XXXVI/389/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej drogę - ul. Malinową
23.01.2006 09:22 XXXVI/388/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny niezabudowanych nieruchomości położonych w Zebrzydowicach, z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg gminnych
23.01.2006 09:21 XXXVI/387/05 Uchwała w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
23.01.2006 09:21 XXXVI/386/05 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały nr XLII/342/02 z dnia 10 października 2002 r. dot. przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Zebrzydowice
23.01.2006 09:20 XXXVI/385/05 Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
23.01.2006 09:18 XXXVI/384/05 Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...
23.01.2006 09:17 XXXVI/383/05 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2006 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
23.01.2006 09:16 XXXVI/382/05 Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005
23.01.2006 09:02 XXXVI/381/05 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2006 rok
23.01.2006 08:49 XXXVI/380/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 rok
06.12.2005 08:54 XXXV/379/05 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
06.12.2005 08:53 XXXV/378/05 Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będących własnością Gminy Zebrzydowice
06.12.2005 08:53 XXXV/377/05 Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej, będącej własnością Gminy Zebr
06.12.2005 08:52 XXXV/376/05 Uchwała w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
06.12.2005 08:51 XXXV/375/05 Uchwała w sprawie: cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna