Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2004 14:55 XXVI/210/2000 Uchwała w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza ..
15.04.2004 14:38 XXVI/209//2000 Uchwała w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
15.04.2004 14:37 XXV/190/2000 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/ 121/ 99 Rady Gminy z dnia 30.12.1999 w sprawie lokalizacji targowiska
15.04.2004 14:36 XXIV/186/2000 Uchwała w sprawie: wysokości opłaty za znakowanie zwierząt
15.04.2004 14:35 XXIV/185/2000 Uchwała w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach Nr XXII/165/2000 z dnia 24 sierpnia 2000 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli ...
15.04.2004 14:34 XXIII/181/2000 Uchwała w sprawie: Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
15.04.2004 14:33 XXIII/180/2000 Uchwała w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zebrzydowicach
15.04.2004 14:32 XXIII/178/00 Uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Ziemi Cieszyńskiej
15.04.2004 14:31 XXIII/176/2000 Uchwała w sprawie: zwrotu kosztów podróży dla członków Rady Gminy Zebrzydowice
15.04.2004 14:29 XXIII/173/2000 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały RG Nr XI/81/99 z dnia 26.08.1999r. w sprawie: Procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
15.04.2004 14:27 XXII/169/2000 Uchwała w sprawie: ustanowienia nagrody dla absolwentów szkół i uczelni
15.04.2004 14:26 XXII/165/2000 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
15.04.2004 14:25 XXI/159/2000 Uchwała w sprawie: zmiany terytorialnej sołectw Zebrzydowice Dolne i Zebrzydowice Górne
15.04.2004 14:24 XX/150/2000 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
15.04.2004 14:23 XX/145/2000 Uchwała w sprawie: uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Zebrzydowice 2010"
15.04.2004 14:22 XX/144/2000 Uchwała w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
15.04.2004 14:20 XVII/132/00 Uchwała w sprawie: przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
15.04.2004 14:18 XVI/128/2000 Uchwała w sprawie : zmiany uchwały Nr XI/88/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 1999 r. w zakresie ustalenia wysokości opłaty za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
15.04.2004 14:16 XVI/127/2000 Uchwała w sprawie: zwrotu kosztów dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Zebrzydowice