Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2005 08:01 XXVII/293/04 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
03.02.2005 08:00 XXVII/292/04 w sprawie zmiany uchwały Nr III/29/02 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2002r. dotyczącej ustalenia diet dla radnych
03.02.2005 07:59 XXVII/291/04 w sprawie : ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
03.02.2005 07:58 XXVII/290/04 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
03.02.2005 07:57 XXVII/289/04 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005
03.02.2005 07:49 XXVII/288/04 w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005 - 2010
03.02.2005 07:48 XXVII/287/04 w sprawie programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
03.02.2005 07:45 XXVII/286/04 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach
03.02.2005 07:44 XXVII/285/04 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Zebrzydowice od JSW S.A. w Jastrzębiu Zdroju nieruchomości zabudowanej oczyszczalnią ścieków na terenie zlikwidowanej kopalni "Morcinek"
03.02.2005 07:26 XXVII/284/04 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednost
03.02.2005 07:25 XXVII/283/04 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego d
03.02.2005 07:24 XXVII/282/04 w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2005 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
03.02.2005 07:23 XXVII/281/04 w sprawie: budżetu Gminy Zebrzydowice na 2005 rok
03.02.2005 07:22 XXVII/280/04 w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 r.
03.02.2005 07:21 XXVII/279/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.
16.12.2004 10:55 XXVI/278/04 w sprawie wycofania się z ogłoszonego przetargu na dostawę wody i odbiór ścieków wraz z eksploatacją sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych
16.12.2004 10:54 XXVI/277/04 w sprawie : przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Zebrzydowice, przedłożonego przez Rady Sołeckie Zebrzydowic Dolnych i Górnych
16.12.2004 10:53 XXVI/276/04 w sprawie : przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Marklowice Górne, przedłożonego przez Radę Sołecką w Marklowicach Górnych
16.12.2004 10:49 XXVI/275/04 w sprawie : przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kończyce Małe, przedłożonego przez Radę Sołecką w Kończycach Małych
16.12.2004 10:46 XXVI/274/04 w sprawie : przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Kaczyce, przedłożonego przez Radę Sołecką w Kaczycach

1 2 3 4 5 6 następna