Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2020 13:22 0050.163.49.2019 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
22.01.2020 08:30 0050.171.50.2019 w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 2624 S
22.01.2020 08:29 0050.170.50.2019 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
22.01.2020 08:27 0050.169.50.2019 w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2020 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2020
22.01.2020 08:18 0050.168.50.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
22.01.2020 08:17 0050.167.50.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
22.01.2020 08:13 0050.166.49.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
22.01.2020 08:08 0050.165.49.2019 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
22.01.2020 08:07 0050.164.49.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
16.01.2020 11:19 0050.162.48.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
16.01.2020 11:18 0050.161.47.2019 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
16.01.2020 11:15 0050.160.47.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
16.01.2020 11:14 0050.159.47.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
03.12.2019 13:37 0050.158.46.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
03.12.2019 13:36 0050.157.46.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
03.12.2019 13:35 0050.156.46.2019 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
03.12.2019 13:34 0050.155.46.2019 w sprawie przyznania dodatków funkcyjnych dyrektorem placówek oświatowych
03.12.2019 13:33 0050.154.45.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
03.12.2019 13:32 0050.153.45.2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr SG.0050.37.12.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 marca 2019r. W sprawie: ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice (z późn. zm.)
03.12.2019 13:25 0050.152.45.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok

1 2 3 4 5 6 następna