Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2019 13:41 0050.184.55.2018 w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
15.01.2019 13:38 0050.183.55.2018 w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2019 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2019
09.01.2019 13:20 0050.182.55.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
09.01.2019 13:18 0050.181.55.2018 w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
09.01.2019 13:16 0050.180.54.2018 w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice wprowadzonego zarządzeniem SG.0050.131.38.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 sierpnia 2016 roku oraz Zarządzaniem SG.0050.225.63.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 28 grudnia 2016 r.,Zarządzaniem SG.0050.72.20.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 11 maja 2018 r.
09.01.2019 13:14 0050.179.54.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
31.12.2018 12:09 0050.178.54.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
31.12.2018 12:08 0050.177.54.2018 w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone w konkursie na dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
31.12.2018 11:33 0050.176.53.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
31.12.2018 11:32 0050.175.53.2018 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
31.12.2018 11:30 0050.174.52.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
31.12.2018 11:28 0050.173.52.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
31.12.2018 11:26 0050.172.52.2018 w sprawie zmiany zarządzenia 0151-VI/1/1/10 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 2.12.2010 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy
31.12.2018 11:25 0050.171.52.2018 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
31.12.2018 11:23 0050.170.51.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
31.12.2018 11:22 0050.169.51.2018 w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
31.12.2018 11:21 0050.168.51.2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice
31.12.2018 11:18 0050.167.51.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
31.12.2018 11:17 0050.166.50.2018 w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok