Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.03.2013 15:21 XXXVII/346/10 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
17.11.2010 15:33 XLIII/417/10 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
17.11.2010 15:32 XLIII/416/10 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
17.11.2010 15:31 XLIII/415/10 Uchwała w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
17.11.2010 15:30 XLIII/414/10 Uchwała w sprawie: określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Zebrzydowice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
17.11.2010 15:28 XLIII/413/10 Uchwała w sprawie: aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zebrzydowice
17.11.2010 15:27 XLIII/412/10 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zebrzydowice
17.11.2010 15:26 XLIII/411/10 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/104/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2007r. dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar ...
17.11.2010 15:25 XLIII/410/10 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/378/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
17.11.2010 15:24 XLIII/409/10 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/08 z dnia 27 marca 2008r. dot. zatwierdzenia "Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Zebrzydowice"
17.11.2010 15:24 XLIII/408/10 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem lokalu użytkowego na okres 1 roku
17.11.2010 15:23 XLIII/407/10 Uchwała w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim
17.11.2010 15:22 XLIII/406/10 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
17.11.2010 15:21 XLIII/405/10 Uchwała w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2011 rok
17.11.2010 15:20 XLIII/404/10 Uchwała w sprawie: wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
17.11.2010 15:18 XLIII/403/10 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym gruntów zajętych pod drogi w 2011 roku
17.11.2010 15:17 XLIII/402/10 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
17.11.2010 15:16 XLIII/401/10 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2011 roku
17.11.2010 15:15 XLIII/400/10 Uchwała w sprawie: wysokości stawek podatków lokalnych na 2011 rok
17.11.2010 15:11 XLIII/399/10 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2010 rok

1 2 3 4 5 następna