Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2008 15:02 XIII/123/07 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
06.02.2008 15:01 XIII/122/07 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006 r. dot. powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
06.02.2008 14:58 XIII/121/07 Uchwała w sprawie: - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008
06.02.2008 14:51 XIII/120/07 Uchwała w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
06.02.2008 14:49 XIII/119/07 Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
06.02.2008 14:48 XIII/118/07 Uchwała w sprawie  nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice poszerzenia drogi - ul. J. Kochanowskiego bocznej w Zebrzydowicach
06.02.2008 14:47 XIII/117/07 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
06.02.2008 14:46 XIII/116/07 Uchwała w sprawie: zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2008
06.02.2008 14:43 XIII/115/07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe gminy Zebrzydowice
06.02.2008 14:41 XIII/114/07 Uchwała w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych,opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto
06.02.2008 14:37 XIII/113/07 Uchwała w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu "Centra kształcenia na odległość na wsiach"
06.02.2008 14:35 XIII/112/07 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2008 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
06.02.2008 14:33 XIII/111/07 Uchwała w sprawie:  uchwalenia budżetu Gminy  Zebrzydowice na rok 2008
06.02.2008 14:32 XIII/110/07 Uchwała w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
06.02.2008 14:31 XIII/109/07 Uchwała w sprawie: wyposażenia w majątek Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
06.02.2008 14:30 XIII/108/07 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2007 rok
02.01.2008 15:27 XII/107/07 Uchwała w sprawie: powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okre
02.01.2008 15:25 XII/106/07 Uchwała w sprawie: powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okr
02.01.2008 15:23 XII/105/07 Uchwała w sprawie: reprezentowania Gminy Zebrzydowice w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
02.01.2008 15:21 XII/104/07 Uchwała w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar po zlikwidowanej KWK "Morcinek"

1 2 3 4 5 następna