Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.02.2007 11:44 III/29/06 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/06 z dnia 21 listopada 2006r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy Zebrzydowice
05.02.2007 11:43 III/28/06 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
05.02.2007 09:58 III/27/06 Uchwała w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
05.02.2007 09:57 III/26/06 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
05.02.2007 09:56 III/25/06 Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla radnych
05.02.2007 09:56 III/24/06 Uchwała w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
05.02.2007 09:55 III/23/06 Uchwała w sprawie: programu współpracy na 2007 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.02.2007 09:54 III/22/06 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007
05.02.2007 09:53 III/21/06 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na wykonanie remontu chodnika w ciągu DW 937 w miejscowości Zebrzydowice i Kończyce Małe
05.02.2007 09:52 III/20/06 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kończycach Małych, stanowiącej odcinek drogi gminnej - ul. Botanicznej
05.02.2007 09:51 III/19/06 Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych
05.02.2007 09:50 III/18/06 Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...
05.02.2007 09:49 III/17/06 Uchwała w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
05.02.2007 09:48 III/16/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2007 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
05.02.2007 09:47 III/15/2006 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2007
11.12.2006 11:53 II/14/06 Uchwała w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
11.12.2006 11:52 II/13/06 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej
11.12.2006 11:51 II/12/06 Uchwała w sprawie : wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Zebrzydowice
11.12.2006 11:50 II/11/06 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2007 roku
11.12.2006 11:48 II/10/06 Uchwała w sprawie: zwolnień w podatku rolnym w 2007 roku gruntów zajętych pod drogi

1 2 następna