Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.07.2006 15:05 XL/429/06 Uchwała w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy
11.07.2006 15:05 XL/428/06 Uchwała w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Zebrzydowice
11.07.2006 15:04 XL/427/06 Uchwała w sprawie: tworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz granic
11.07.2006 15:03 XL/426/06 Uchwała w sprawie: granic okręgów wyborczych, ustalenia ich numerów oraz ilości mandatów dla wyboru radnych do Rady Gminy Zebrzydowice
11.07.2006 15:02 XL/425/06 Uchwała w sprawie: zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/365/05 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2005 r. dot. ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
11.07.2006 15:02 XL/424/06 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr XV/121/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. dot. tymczasowego targowiska
11.07.2006 15:01 XL/423/06 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu preferencyjnego z dopłatą Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
11.07.2006 15:00 XL/422/06 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
11.07.2006 14:58 XL/421/06 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odroczenia i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Zebrzydowice oraz jej jednostek organizacyjnych, ...
11.07.2006 14:57 XL/420/06 Uchwała w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
11.07.2006 14:56 XL/419/06 Uchwała w sprawie : określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego .
01.06.2006 14:10 XXXIX/418/06 Uchwała w sprawie: przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
01.06.2006 14:09 XXXIX/417/06 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach za 2005 rok, dla której Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
01.06.2006 14:08 XXXIX/416/06 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach za 2005 rok, dla którego Gmina Zebrzydowice jest organizatorem
01.06.2006 14:07 XXXIX/415/06 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.
01.06.2006 14:05 XXXIX/414/06 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
05.04.2006 11:28 XXXVIII/413/06 Uchwała w sprawie : ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
05.04.2006 11:27 XXXVIII/412/06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/298/05 z dnia 24 lutego 2005 r., dotyczącej ogólnych zasad korzystania oraz ustalenia cen biletów wstępu na ...
05.04.2006 11:25 XXXVIII/411/06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/33/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na
05.04.2006 11:24 XXXVIII/410/06 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/378/05 z dnia 29 listopada 2005r. w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym oraz przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości ...

poprzednia 1 2 3 4 następna