Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2019 10:32 0050.33.12.2019 w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2018 rok
23.05.2019 10:20 0050.32.10.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
23.05.2019 10:17 0050.31.10.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
23.05.2019 10:01 0050.30.10.2019 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
19.03.2019 13:09 0050.29.10.2019 w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
19.03.2019 13:07 0050.28.9.2019 w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach wprowadzonego Zarządzeniem SG.0050.94.26.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 14 czerwca 2018 r.
19.03.2019 13:06 0050.27.9.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
19.03.2019 13:05 0050.26.8.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
19.03.2019 13:03 0050.25.7.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pod ustawienie kontenerów na odzież używaną, będących własnością Gminy Zebrzydowice
19.03.2019 13:02 0050.24.7.2019 w sprawie stawek czynszu
19.03.2019 13:01 0050.23.7.2019 w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
19.03.2019 13:00 0050.22.7.2019 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
19.03.2019 12:59 0050.21.7.2019 w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
19.03.2019 12:58 0050.20.6.2019 w sprawie powołania komisji ds. analizy aktów notarialnych pod kątem opłaty planistycznej
19.03.2019 12:57 0050.19.6.2019 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań z programów Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice, oraz Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – biologicznych, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych, indywidualnych przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz indywidualnych przyłączy wodociągowych dla istniejących budynków mieszkalnych
19.03.2019 12:43 0050.18.5.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych, wolnego lokalu użytkowego pod działalność handlowo – usługową oraz gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu i wydzierżawienia
19.03.2019 12:41 0050.17.4.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
19.03.2019 12:40 0050.16.4.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
19.03.2019 12:39 0050.15.3.2019 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o sporcie
19.03.2019 12:35 0050.14.3.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna