Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2019 11:50 0050.55.20.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
18.06.2019 11:49 0050.54.20.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
18.06.2019 11:47 0050.53.20.2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
18.06.2019 11:46 0050.52.20.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
18.06.2019 11:44 0050.51.20.2019 w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020
23.05.2019 14:38 0050.50.19.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.33.9.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20.02.2018 w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego będących własnością Gminy Zebrzydowice oraz ustalenia cen za pozyskane drewno
23.05.2019 14:37 0050.49.19.2019 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2019 14:36 0050.48.19.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56, stanowiącej własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
23.05.2019 14:34 0050.47.18.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
23.05.2019 14:33 0050.46.18.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
23.05.2019 14:32 0050.45.17.2019 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do Arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2018/2019
23.05.2019 14:31 0050.44.15.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2019 14:29 0050.43.15.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2019 14:28 0050.42.15.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2019 14:27 0050.41.15.2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do udzielonego pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
23.05.2019 11:47 0050.40.15.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2019 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
23.05.2019 11:46 0050.39.12.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
23.05.2019 11:45 0050.38.12.2019 w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
23.05.2019 11:43 0050.37.12.2019 w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
23.05.2019 11:41 0050.36.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna