Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2011 08:44 V/35/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/378/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
04.05.2011 08:43 V/34/11 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
04.05.2011 08:42 V/33/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 maja 2010r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem ...
04.05.2011 08:41 V/32/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok
04.05.2011 08:40 V/31/11 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
18.03.2011 19:56 IV/30/11 Uchwała w sprawie: ustalenia diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
18.03.2011 19:56 IV/29/11 Uchwała w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
18.03.2011 19:54 IV/28/11 Uchwała w sprawie: kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2011 - 2016
18.03.2011 19:52 IV/27/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/390/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
18.03.2011 19:50 IV/26/11 Uchwała w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2011-2017
18.03.2011 19:49 IV/25/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/314/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
18.03.2011 19:48 IV/24/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/198//08 z dnia 25 września 2008 r. dot. zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i ...
18.03.2011 19:47 IV/23/11 Uchwała w sprawie: podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2011
18.03.2011 19:46 IV/22/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009 roku dot. regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciel
18.03.2011 19:44 IV/21/11 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach, będącej własnością Gminy ...
18.03.2011 19:43 IV/20/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/31/07 z dnia 1 marca 2007r. dot. zwolnień od podatku od nieruchomości
18.03.2011 19:40 IV/19/11 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr III/15/10 z dnia 21 grudnia 2010r. dot. uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2011
18.03.2011 19:39 IV/18/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/14/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. dot. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2016
31.12.2010 19:11 III/17/10 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/400/10 z dnia 28 października 2010 roku dot. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
31.12.2010 19:10 III/16/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna