Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.10.2011 12:39 NR IX/75/11 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
13.10.2011 12:37 NR IX/74/11 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr VIII/63/11 z dnia 30 czerwca 2011r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki oraz wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13.10.2011 12:29 IX/73/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok.
13.10.2011 12:16 IX/72/11 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
19.07.2011 06:33 VIII/71/11 Uchwała w sprawie: zbycia w drodze sprzedaży, w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. G. Morcinka, przeznaczonej na powiększenie i ...
19.07.2011 06:32 VIII/70/11 Uchwała w sprawie: zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego dot. przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
19.07.2011 06:31 VIII/69/11 Uchwała w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie
19.07.2011 06:30 VIII/68/11 Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
19.07.2011 06:29 VIII/67/11 Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
19.07.2011 06:28 VIII/66/11 Uchwała w sprawie: ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
19.07.2011 06:27 VIII/65/11 Uchwała w sprawie: wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
19.07.2011 06:25 VIII/64/11 Uchwała w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
19.07.2011 06:24 VIII/63/11 Uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki oraz wystąpienia o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
19.07.2011 06:23 VIII/62/11 Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/52/11 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/34/11 z dnia 31 marca 2011r. dot. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowis
19.07.2011 06:22 VIII/61/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2011 rok
19.07.2011 06:21 VIII/60/11 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice na lata 2011 - 2017
04.07.2011 06:57 VII/59/11 Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium za 2010 rok
04.07.2011 06:50 VII/58/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
04.07.2011 06:46 VII/57/11 Uchwała w sprawie: zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego dot. przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
04.07.2011 06:45 VII/56/11 Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Zebrzydowice

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna