Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.06.2022 12:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice
15.06.2022 10:49 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
09.06.2022 12:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
23.05.2022 08:32 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
20.05.2022 12:40 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu - Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023–2027
26.04.2022 13:18 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.03.2022 12:15 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
01.12.2021 08:10 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
27.10.2021 10:59 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
27.10.2021 10:54 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
23.09.2021 08:59 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”
19.08.2021 12:16 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu zmian Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
23.07.2021 11:00 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice
09.07.2021 08:46 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
09.07.2021 08:36 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026 oraz Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
23.02.2021 14:45 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
19.02.2021 13:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
03.12.2020 07:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023"
26.11.2020 14:27 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
26.11.2020 14:25 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

1 2 3 4 5 następna