Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2021 14:31 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
11.10.2021 12:39 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
31.08.2021 13:48 Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
09.08.2021 12:56 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/251/2021 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
05.07.2021 12:12 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/252/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zebrzydowice, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
10.06.2021 11:19 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
10.06.2021 11:18 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
18.05.2021 11:50 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zebrzydowice w 2021r.
10.03.2021 15:28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:43 Projekt Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
08.03.2021 11:42 Projekt Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zebrzydowice na lata 2021-2026
04.02.2021 13:50 Projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
20.01.2021 13:09 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021
16.11.2020 14:28 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2021-2023
10.11.2020 15:27 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie kierunków i działań Profilaktyki i Promocji Zdrowia Gminy na lata 2021-2025
09.11.2020 13:54 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
07.09.2020 09:08 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
04.05.2020 13:40 Projekt uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.01.2020 12:56 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
12.11.2019 12:04 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

1 2 3 4 5 następna