Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.05.2020 13:40 Projekt uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
17.01.2020 12:56 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020
12.11.2019 12:04 Projekty uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 i w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
09.10.2019 13:11 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
06.06.2019 14:06 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego ”Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
04.06.2019 12:58 Projekt uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice
23.05.2019 15:51 Projekt uchwał w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24.01.2019 10:56 Projekt uchwały w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
14.01.2019 13:40 projekt - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
17.10.2018 13:11 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
12.10.2018 11:11 Projekty uchwał w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
08.08.2018 13:35 Dokumentacja - Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022 aktualizacja
19.07.2018 10:07 Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
28.05.2018 08:59 Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
28.05.2018 08:58 Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami
23.05.2018 12:15 Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
07.03.2018 14:27 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
07.03.2018 14:06 Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
15.02.2018 10:41 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018-2024
29.01.2018 12:09 projekt "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018"

1 2 3 4 następna