Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.07.2005 09:47 XXXI/334/05 Uchwała w sprawie: prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zebrzydowice
13.07.2005 09:47 XXXI/333/05 Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku dot. wystąpienia  z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
13.07.2005 09:46 XXXI/332/05 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
13.07.2005 09:44 XXXI/331/05 Uchwała w sprawie: powołania przedstawiciela organu prowadzącego do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13.07.2005 09:44 XXXI/330/05 Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego
13.07.2005 09:43 XXXI/329/05 Uchwała w sprawie: tworzenia obwodów głosowania, ich granic oraz numerów
13.07.2005 09:42 XXXI/328/05 Uchwała w sprawie zbycia w drodze sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w Kaczycach przy ul. Kłosowej, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
13.07.2005 09:41 XXXI/327/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu niezabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach ...
13.07.2005 09:40 XXXI/326/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny i zakupu niezabudowanych nieruchomości położonych w Kończycach Małych, z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej ...
13.07.2005 09:39 XXXI/325/05 Uchwała w sprawie opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach
13.07.2005 09:39 XXXI/324/05 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Zebrzydowice
13.07.2005 09:38 XXXI/323/05 Uchwała w sprawie : zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dla przedsięwzięcia p.n. "Budowa pawilonu sportowego w Zebrzydowicach"
13.07.2005 09:37 XXXI/322/05 Uchwała w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
13.07.2005 09:36 XXXI/321/05 Uchwała w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze
13.07.2005 09:31 XXXI/320/05 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2005 r.
13.07.2005 09:29 XXXI/319/05 Uchwała w sprawie: przystąpienia do projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)
04.05.2005 13:05 XXX/318/05 Uchwała w sprawie: określenia rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia sportowe, oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
04.05.2005 13:04 XXX/317/05 Uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do zbycia poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości w centrum Zebrzydowic
04.05.2005 13:03 XXX/316/05 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntów i własności budynku - nieruchomości położonej w Kaczycach z przeznaczeniem na urząd
04.05.2005 13:02 XXX/315/05 Uchwała w sprawie : zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - "Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska - Czechy"  realizacji zadania p.n.:

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna