Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.08.2017 14:46 0050.88.25.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
03.08.2017 14:44 0050.87.25.2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 12:06 0050.86.24.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.80.22.2017 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 13.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:58 0050.85.24.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na wykonywanie czynności związanych z realizacją nw. Projektu
10.07.2017 11:56 0050.84.24.2017 w sprawie Zatwierdzenia Aneks nr 17 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.07.2017 11:54 0050.83.24.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
10.07.2017 11:53 0050.82.24.2017 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach – Pani Dorocie Bonek na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 PLN
10.07.2017 11:51 0050.81.24.2017 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
10.07.2017 11:49 0050.80.22.2017 w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na obiekty sportowe i rekreacyjne Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:48 0050.79.22.2017 w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
10.07.2017 11:46 0050.78.22.2017 w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
10.07.2017 11:44 0050.77.22.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
10.07.2017 11:43 0050.76.22.2017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 – 2022”
10.07.2017 11:41 0050.75.21.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
10.07.2017 11:40 0050.74.21.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
10.07.2017 11:38 0050.73.21.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
10.07.2017 11:37 0050.72.20.2017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji”, który jest realizowany w ramach wniosku Zintegrowane Zebrzydowice i na który uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Potencjał Beneficjentów Funduszy Europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni Beneficjenci
10.07.2017 11:35 0050.71.2.02017 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu p.n. „Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice” planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
10.07.2017 11:33 0050.70.20.2017 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kultury i sportu, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.07.2017 11:30 0050.69.19.2017 w sprawie zwolnienia Fundacji DKMS Pokonajmy nowotwór krwi z czynszu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna