Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2016 11:39 0050.85.21.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 14 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
23.05.2016 11:37 0050.84.21.2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania
23.05.2016 11:36 0050.83.21.2016 w sprawie informacji za rok budżetowy 2015
10.05.2016 12:35 0050.82.20.2016 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.05.2016 12:34 0050.80.20.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.72.18.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 26.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
10.05.2016 12:34 0050.81.20.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.71.18.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 26.04.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.05.2016 12:33 0050.79.19.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 9 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
10.05.2016 12:32 0050.78.19.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
10.05.2016 12:31 0050.77.19.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
10.05.2016 12:30 0050.76.19.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
10.05.2016 12:29 0050.75.19.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
10.05.2016 12:28 0050.74.19.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
10.05.2016 12:27 0050.73.18.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2015/2016
10.05.2016 12:26 0050.72.18.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
10.05.2016 12:25 0050.71.18.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.05.2016 12:24 0050.70.17.2016 w sprawie regulaminu pasażu handlowego obok „Starej Szkoły” w Zebrzydowicach
10.05.2016 12:23 0050.69.17.2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
10.05.2016 12:21 0050.68.16.2016 w sprawie zatwierdzenia Aneks nr 13 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
10.05.2016 12:20 0050.67.16.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych będących własnością Gminy Zebrzydowice przeznaczonych do wynajęcia
14.04.2016 15:55 0050.66.15.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie edukacji, oświaty i wychowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna