Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.07.2016 11:10 0050.105.28.2016 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
18.07.2016 11:09 0050.104.27.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
18.07.2016 11:08 0050.103.27.2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
18.07.2016 11:07 0050.102.27.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
18.07.2016 11:06 0050.101.27.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
18.07.2016 11:05 0050.100.27.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach, Panu Januszowi Sikorze do zbycia zbędnych elementów instalacji gazowej
18.07.2016 11:03 0050.99.27.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia, będących własnością Gminy Zebrzydowice
16.06.2016 13:50 0050.98.25.2016 w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2016/2017
16.06.2016 13:49 0050.97.25.2016 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu p.n. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zebrzydowice” planowanego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego)
16.06.2016 13:48 0050.96.25.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
16.06.2016 13:47 0050.95.24.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
16.06.2016 13:44 0050.94.24.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
16.06.2016 13:42 0050.93.24.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
16.06.2016 13:41 0050.92.24.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
25.05.2016 08:12 0050.90.22.2016 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
25.05.2016 08:12 0050.91.22.2016 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
25.05.2016 08:11 0050.89.21.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
25.05.2016 08:10 0050.88.21.2016 w sprawie ogłoszenia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
23.05.2016 11:41 0050.87.21.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającymi na obszarze gminy
23.05.2016 11:40 0050.86.21.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna