Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2016 11:13 0050.145.41.2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
19.10.2016 11:12 0050.144.41.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
19.10.2016 11:11 0050.143.41.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
30.09.2016 08:37 0050.142.40.2016 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
30.09.2016 08:36 0050.141.40.2016 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
30.09.2016 08:35 0050.140.40.2016 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
30.09.2016 08:34 0050.139.40.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
30.09.2016 08:33 0050.138.40.2016 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
30.09.2016 08:32 0050.137.40.2016 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
30.09.2016 08:31 0050.136.39.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
30.09.2016 08:30 0050.135.39.2016 w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
30.09.2016 08:29 0050.134.39.2016 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
30.09.2016 08:27 0050.133.39.2016 w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2016 r.
30.09.2016 08:25 0050.132.38.2016 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
30.09.2016 08:24 0050.131.38.2016 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
01.09.2016 09:29 0050.130.37.2016 w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa P/O Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych, Pani mgr Jolancie Fuchs na dokonanie zakupu w kwocie powyżej 3500,00 zł
01.09.2016 09:28 0050.129.37.2016 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizacje zadania w ramach programu współpracy na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
01.09.2016 09:27 0050.128.37.2016 w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
01.09.2016 09:25 0050.127.36.2016 w sprawie ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
01.09.2016 09:24 0050.126.35.2016 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wydzierżawienia – ANULOWANO

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna