Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.12.2010 13:13 0151-V/30/94/10 w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania realizowanego w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
06.12.2010 13:12 0151-V/30/93/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
06.12.2010 13:12 0151-V/30/92/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
26.07.2010 12:11 0151-V/29/91/10 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podst
26.07.2010 12:10 0151-V/29/90/10 w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania wobec opiekunów prawnych uczniów niespełniających obowiązku szkolnego i obowiązku nauki obowiązującej w Gminie Zebrzydowice”
26.07.2010 12:10 0151-V/29/89/10 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Daniela Kroczka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do reprezentowania Gminy Zebrzydowice w postępowaniach przed sądem administr
26.07.2010 12:09 0151-V/29/88/10 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i
26.07.2010 12:09 0151-V/28/87/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
26.07.2010 12:09 0151-V/28/86/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
26.07.2010 12:08 0151-V/28/85/10 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajęcia
26.07.2010 12:08 0151-V/27/84/10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151-V/22/65/10 z dnia 1 czerwca 2010 r., w spr powołania Gminnego Biura Spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2010r.
26.07.2010 12:07 0151-V/27/83/10 w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
26.07.2010 12:07 0151-V/26/82/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok
26.07.2010 12:07 0151-V/26/81/10 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej, rekreacji i sportu
26.07.2010 12:06 0151-V/26/80/10 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 11 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach wraz z oddziałami
26.07.2010 11:58 0151-V/26/79/10 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 26.04.2010 r. do
26.07.2010 11:58 0151-V/26/78/10 w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice w zakresie umożliwienia prowadzenia działalnośc
26.07.2010 11:57 0151-V/26/77/10 w sprawie zasad ustalania opłaty za instalację urządzeń reklamowych na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
26.07.2010 11:57 0151-V/26/76/10 w sprawie zmian w planie finansowym na 2010 rok
26.07.2010 11:56 0151-V/26/75/10 w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna