Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2009 10:55 0151-V/17/35/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 10:54 0151-V/16/34/08 w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bronisławowi Piekarowi do występowania w imieniu Gminy przed Policją w sprawach szkód w mieniu gminy występujących w pasie drogowym
28.07.2009 10:54 0151-V/16/33/08 w sprawie podwyższenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Małych
28.07.2009 10:46 0151-V/15/32/08 w sprawie ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Kończycach Małych
28.07.2009 10:46 0151-V/15/31/08 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i w
28.07.2009 10:45 0151-V/15/30/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
28.07.2009 10:44 0151-V/15/29/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XVI/148/08 z dnia 27 marca 2008 r.
28.07.2009 10:44 0151-V/15/28/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XVI/147/08 z dnia 27 marca 2008 r.
28.07.2009 10:43 0151-V/14/27/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 10:43 0151-V/13/26/08 w sprawie przyjęcia wskaźników zatrudnienia w placówkach oświatowych na rok szkolny 2008/2009
28.07.2009 10:42 0151-V/13/25/08 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2007 rok
28.07.2009 10:41 0151-V/13/24/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego Pani Annie Szeliga, kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na przygotowanie i wdrożenie projektu w ramach EFS ...
28.07.2009 10:40 0151-V/11/23/08 w sprawie podwyższenia stawek czynszu
28.07.2009 10:40 0151-V/10/22/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 7 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2007/2008
28.07.2009 10:39 0151-V/10/21/08 w sprawie "Regulaminu udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środo
28.07.2009 10:39 0151-V/10/20/08 w sprawie zmiany budżetu na 2008 r.
28.07.2009 10:38 0151-V/10/19/08 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XV/133/08 z dnia 28 lutego 2008 r.
28.07.2009 10:38 0151-V/9/18/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
28.07.2009 10:35 0151-V/9/17/08 w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 9 do „Projektu Organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.07.2009 10:34 0151-V/9/16/08 w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna