Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2009 14:25 XXV/232/08 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
15.01.2009 14:24 XXV/231/08 Uchwała o zmianie uchwały Nr XXVII/288/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zebrzydowice na lata 2005-2010
15.01.2009 14:23 XXV/230/08 Uchwała w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2009
15.01.2009 14:21 XXV/229/08 Uchwały w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w ...
15.01.2009 14:20 XXV/228/08 Uchwała w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych ustalonego przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy Zebrzydowice w celu wyliczenia miesięcznych stawek wynagrodzenia ...
15.01.2009 14:19 XXV/227/08 Uchwała w sprawie : regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela
15.01.2009 14:16 XXV/226/08 Uchwała w sprawie: zasad podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2009
15.01.2009 14:15 XXV/225/08 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Pierwiosnków w Zebrzydowicach
15.01.2009 14:14 XXV/224/08 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ...
15.01.2009 14:13 XXV/223/08 Uchwała w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Zebrzydowice za udział w działaniach ratowniczych lub ...
15.01.2009 14:12 XXV/222/08 Uchwała w sprawie: wyposażenia w majątek Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
15.01.2009 14:10 XXV/221/08 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków na rok 2009 Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
15.01.2009 14:09 Uchwała w sprawie:  uchwalenia budżetu Gminy  Zebrzydowice na rok 2009
15.01.2009 14:07 Uchwała w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
15.01.2009 14:06 XXV/218/08 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok
20.11.2008 14:51 XXIV/217/08 Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizacji zadania p.n. "Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Świtezianki w Kończycach
20.11.2008 14:47 XXIV/216/08 Uchwała w sprawie zgłoszenia wniosku do dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 realizacji zadania p.n. "Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej i Dębowej w Marklowicach ...
20.11.2008 14:46 XXIV/215/08 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu na 2008 rok
20.11.2008 14:44 XXIII/214/08 Uchwała w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice
20.11.2008 14:44 XXIII/213/08 Uchwała w sprawie wpisania do Księgi Zasłużonych Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna