Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2007 12:59 0151-V/9/17/07 w sprawie zmiany regulaminu porządku domowego obowiązującego na terenie gminy Zebrzydowice w lokalach socjalnych i innych lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
25.04.2007 12:59 0151-V/9/16/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 r.
01.03.2007 11:09 0151-V/8/15/07 w sprawie : powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadań realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
01.03.2007 11:08 0151-V/7/14/07 w sprawie: przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
01.03.2007 11:07 0151-V/7/13/07 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok
01.03.2007 11:06 0151-V/4/12/07 w sprawie: udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Kaczycach - Panu mgr Januszowi Sikora - na zakup wartości powyżej 2.000 PLN
01.03.2007 11:05 0151-V/4/11/07 w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
01.03.2007 11:05 0151-V/4/10/07 w sprawie : przygotowania do przekazania majątku Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.03.2007 11:04 0151-V/4/9/07 w sprawie : przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.03.2007 11:03 0151-IV/4/8/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 8 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.03.2007 11:03 0151-IV/4/7/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
01.03.2007 11:02 0151-V/3/6/07 w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok
01.03.2007 11:01 0151-V/2/5/07 w sprawie obniżenia stawki czynszu dla P.P.U.H. "ARKOM"
01.03.2007 11:01 0151-V/2/4/07 w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku public
01.03.2007 10:58 0151-IV/2/3/07 w sprawie : Zatwierdzenia Projektu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
01.03.2007 10:57 0151-IV/2/2/07 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2006/07
01.03.2007 10:56 0151-V/1/1/07 w sprawie: przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007

poprzednia 1 2 3 4 5 6