Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Zebrzydowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zebrzydowice.bip.info.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-06-26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (skany dokumentów);
 • materiały wideo nie posiadają napisów dla osób głuchych lub słabosłyszących;

Wyłączenia:

 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. ;
 • multimediów nadawanych na żywo;
 • multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-17
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze Standarami W3C (HTML5, WCAG 2.1 poziom AA)

Kompatybilność

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury i jaki myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki;
 • zmiana kontrastu;
 • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem;
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Pomoc w nawigacji

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), system lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Zebrzydowice - adres poczty elektronicznej ug@zebrzydowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4755100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Gminy Zebrzydowice mieści się w budynku przy ul. ks. Antoniego Janusza 6 w Zebrzydowicach. Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej bezpośrednio z terenu parkingu na parter budynku. Wejście boczne do Urzędu Gminy, usytuowane jest od strony północno-zachodniej dostępne bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi wejściowe posiadają szerokość zapewniającą swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Zarówno wejście główne, jak i wejście boczne dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Nad drzwiami wejściowymi nie ma urządzeń dźwiękowo naprowadzających osoby niewidome.
 2. Hole wejściowy prowadzący do korytarza głównego oraz korytarz posiadają szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście boczne do budynku prowadzi bezpośrednio do holu z którego dostępne są winda oraz klatka schodowa. Winda dostępna jest z poziomu "O" i obsługuje wszystkie poziomy budynku tj. I i II piętro oraz poddasze, zapewniając osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po poszczególnych poziomach budynku. Winda posiada urządzenie dźwiękowe, które sygnalizuje na jakim poziomie się znajdują. Na każdym poziomie, z korytarza dostępna jest toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Korytarze na poszczególnych piętrach budynku nie posiadają urządzeń dźwiękowych do naprowadzania osób niewidomych.
 3. Ze względu na fakt, iż każdy poziom budynku dostępny jest i obsługiwany przez windę a hole i korytarze są na jednakowym poziomie, budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani platformy. Korytarze na poszczególnych poziomach nie są wyposażone w urządzenia dźwiękowe, do naprowadzania osób niewidomych.
 4. Parkingi wokół budynku, zarówno od strony wejścia głównego, jak i bocznego są wyposażone w stanowiska przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i odpowiednio oznakowane kolorem niebieskim oraz znakami pionowymi D-18 i T-29.
 5. Wejścia do budynku nie posiadają informacji o możliwości wstępu z psem asystującym ani też o uzasadnionych ograniczeniach. Osoby korzystające z pomocy psa-przewodnika, mają zapewniony dostęp do Urzędu na podstawie przepisów art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
 6. Urząd Gminy w Zebrzydowicach nie posiada tłumacza języka migowego.