Dodatki mieszkaniowe

­

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własności właścicielom lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 35m2- dla 1 osoby,
 • 40m2- dla 2 osób,
 • 45m2- dla 3 osób,
 • 55m2- dla 4 osób,
 • 65m2- dla 5 osób,
 • 70m2- dla 6 osób.

W razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną zwiększa się o 5m2.

Powierzchnię normatywną powiększa się 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku, lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

 1. Zaświadczenia o dochodach osób pracujących otrzymanych w trzech ostatnich miesiącach (ubruttowienie - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe - koszty uzyskania) + zas. rodz.
  Do dochodu nie wlicza się wyłącznie:
  dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, oraz zasiłków pielęgnacyjnych.
 2. Decyzja z renty - emerytury + 3 ostatnie odcinki.
 3. Zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy.
 4. Wyrok z alimentów - odcinki (dot. osób otrzymujących alim.)
 5. Aneks do czynszu.
 6. Dokumenty tożsamości wszystkich pełnoletnich osób wymienionych we wniosku.
 7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są dostarczyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 8. Jeżeli w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju, lub osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć stosowne zaświadczenie lekarskie.
 9. Wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku z adnotacją o występujących zaległościach w opłatach od kiedy i w jakiej wysokości.

UWAGA:

WNIOSKI REALIZOWANE SĄ OD MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Dodatki mieszkaniowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.08.2004 13:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2005 09:04 Edycja dokumentu - przeniesienie do podkatalogu (Piotr Gęsior)
12.08.2004 13:40 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)
12.08.2004 13:17 Dodano załącznik "ZASWIADC.PDF" (Piotr Gęsior)