Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych

­

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,
fax. 32/4693266, tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Młodszy referent
Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Data ogłoszenia
naboru
08.11.2018 r.
Termin składania
Dokumentów do
26.11.2018 r.
Wymagane
wykształcenie
Średnie lub wyższe, umożliwiając wykonywanie zadań na danym stanowisku.
Preferowane kierunki: budownictwo ogólne, inżynieria środowiska.
Ilość etatów 1 etat
Planowane zatrudnienie od grudnia 2018r.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
1.   Wymagania niezbędne i pożądane::
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018 poz.1260);
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą: o samorządzie gminnym, Kpa, pracownikach samorządowych, prawo budowlane;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy;
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office w stopniu podstawowym;
 • ogólna znajomość ustawy prawo budowlane;
 • pożądane umiejętność obsługi programów kosztorysowych np.Norma, i obsługi programu AutoCad;
2.   Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL - SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD)),
 • znajomość JRWA,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowanie materiałów przetargowych zadań realizowanych przez referat;
 • przygotowywanie korespondencji spraw prowadzonych przez referat;
 • współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów;
 • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania;
 • przygotowywanie elektronicznej wersji materiałów do przetargu;
 • sporządzanie wniosków o płatność;
 • kontrola i obmiar kosztorysów inwestorskich;
 • kontrola i odbiór dokumentacji projektowej;
 • przygotowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • wykonywanie pracy w zastępstwie innych pracowników referatu;
 • inne prace zlecone przez kierownika referatu
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice (czasami praca w terenie).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach pracy z innymi jednostkami.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego powinien dostarczyć kopię dokumenty potwierdzających niepełnosprawności.
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata) o ile je posiada,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze wg. wzoru:
  "Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, art. 4 ust.11 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko Młodszego referenta w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO.
  Data......... i podpis Kandydata..........."
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:
Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych”.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)

Zebrzydowice, dnia 08.11.2018

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.11.2018 15:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.11.2018 15:38 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)