Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent ds. księgowości i rozliczeń VAT

­

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
Oferowane stanowisko Referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
Data ogłoszenia naboru 25.07.2018 r.
Termin składania dokumentów do 10.08.2018 r.
Wymagane wykształcenie Wyższe o profilu ekonomia, finanse i rachunkowość lub podyplomowe w tym zakresie, umożliwiające wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym
Ilość etatów 1 etat pełny
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • Spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość programów finansowo-księgowych, bankowości elektronicznej, sprawozdawczości GUS
 • staż pracy 3 lata
 • prawo jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych
 • umiejętność pracy w zespole
2. Wymagania dodatkowe:
 • preferowane osoby ze stażem pracy na stanowisku związanym z rozliczeniem VAT
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność,rzetelność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządowych lub zakładach budżetowych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • ewidencjonowanie i dekretowanie dokumentów księgowych, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz zakładowym planem kont (faktury zakupu, wyciągi bankowe, polecenia księgowania)
 • prowadzenie scentralizowanego rejestru sprzedaży i zakupów
 • uzgadnianie podatku VAT w oparciu o sporządzoną ewidencję zakupu i sprzedaży
 • sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7
 • przygotowywanie arkuszy inwentaryzacyjnych
 • udział w opracowywaniu sprawozdań finansowych miesięcznych oraz rocznych
 • zgłaszanie szkód majątkowych i komunikacyjnych - współpraca z Kancelarią Brokerską
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów w Zebrzydowicach
 • proponowane zatrudnienie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na czas określony z możliwością przedłużenia
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami BHP
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Dodatkowe informacje
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata , że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie wg niżej wymienionego wzoru:
 • WZÓR OŚWIADCZENIA:
  Na podstawie art. 7 ust.1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO

  data i podpis kandydata
Miejsce składania dokumentów
 • Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. księgowości i rozliczeń VAT należy:
  1.      złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach biuro Nr 42
  – w poniedziałek,wtorek, środę w godzinach od 7;30 do godz.15;30
  - w czwartek od godz.7;30 do godz. 17;00
  - w piątek od godz. 7;30 do godz.14;00
  2.      przesłać na adres:
  GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH, 43-410 ZEBRZYDOWICE, UL.KS.A.JANUSZA 6
  (dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do GZWiK w Zebrzydowicach)
UWAGI
 • Aplikacje, które wpłyną do GZWiK w Zebrzydowicach po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWiK w Zebrzydowicach oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK -biura Nr 43 po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.U. UE. L.z 2016 r Nr 119,str.1) dalej RODO informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach , adres; Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent ds. księgowości i rozliczeń VAT
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.07.2018 09:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2018 14:57 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
26.07.2018 09:28 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)