Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale obsługi klienta

­

Ogłoszenie o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze
w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
Oferowane stanowisko Referent w dziale obsługi klienta
Data ogłoszenia naboru 08.06.2018 r.
Termin składania dokumentów do 18.06.2018 r.
Wymagane wykształcenie Wyższe lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywania zadań na stanowisku urzędniczym
Ilość etatów 0,5 etatu
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • Spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy o pracownikach samorządowych
 • znajomość programu TYTAN - zbyt woda, ścieki
 • znajomość obsługi sprzętu inkasenckiego PSION – zintegrowanego z programem TYTAN
 • staż pracy 3 lata
 • prawo jazdy kat.B
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych
2. Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność
 • dyspozycyjność
 • wysoka kultura osobista
 • łatwość nawiązywania kontaktów z klientami
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • mile widziany staż pracy w jednostkach samorządowych lub zakładach budżetowych
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • Prowadzenie rozmów na świadczone przez Zakład usługi w zakresie dostawy wody, odprowadzanych ścieków i przyjęcia ścieków beczkowozami na czyszczalnie, w tym:
  a) przyjmowanie wniosków o zawarcie umowy
  b) analizowanie kompletności załączników do umowy
 • prowadzenie ewidencji kontrahentów, kartotek, bazy danych dla wszystkich odbiorców wody i dostawców ścieków
 • wystawianie faktur za zużytą wodę, odprowadzane ścieki oraz za przywóz ścieków na oczyszczalnie.
 • Prowadzenie korespondencji z odbiorcami
 • uzupełnianie bazy danych klientów
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów w Zebrzydowicach
 • proponowane zatrudnienie od dnia 01.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. na czas określony
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami BHP
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Dodatkowe informacje
 • W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%
Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego rejestru Karnego)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata , że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie wg niżej wymienionego wzoru:
 • WZÓR OŚWIADCZENIA:
  Na podstawie art. 7 ust.1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, 43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko – referent w dziale obsługi klienta. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt.11 RODO

  data i podpis kandydata
Miejsce składania dokumentów
 • Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w dziale obsługi klienta należy:
  1.      złożyć osobiście w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach biuro Nr 42
  – w poniedziałek,wtorek, środę w godzinach od 7;30 do godz.15;30
  - w czwartek od godz.7;30 do godz. 17;00
  - w piątek od godz. 7;30 do godz.14;00
  2.      przesłać na adres:
  GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ZEBRZYDOWICACH, 43-410 ZEBRZYDOWICE, UL.KS.A.JANUSZA 6
  (dla aplikacji przesłanych pocztą pod uwagę będzie brana data wpływu do GZWiK w Zebrzydowicach)
UWAGI
 • Aplikacje, które wpłyną do GZWiK w Zebrzydowicach po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w GZWiK w Zebrzydowicach oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
  Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK -biura Nr 43 po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone). 
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz.U. UE. L.z 2016 r Nr 119,str.1) dalej RODO informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Dyrektor GZWiK w Zebrzydowicach , adres; Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice.
 • Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.


 

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
 
EWA SUCHECKA

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale obsługi klienta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.06.2018 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2018 11:30 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)