Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Urząd Stanu Cywilnego

­

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,
fax. 32/4693266, tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Podinspektor
Referat Organizacyjny, Urząd Stanu Cywilnego
Data ogłoszenia
naboru
25.01.2018 r.
Termin składania
Dokumentów do
02.03.2018 r.
Wymagane
wykształcenie
wyższe o kierunkach: administracja, prawo lub studia podyplomowe w zakresie prawa i administracji.
Ilość etatów 1 etat
Wymagania związane
ze stanowiskiem
1.   Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • staż pracy 3 lata,
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office,
 • ogólna znajomość ustaw: ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o sporcie, ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o samorządzie gminnym, Kpa, akty wykonawcze w ww. ustaw.
2.   Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL - SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD)),
 • znajomość JRWA,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • mile widziana znajomość aplikacji "Źródło"
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań:

I. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (dokonywanie zameldowań, wymeldowań, wydawania poświadczeń, prowadzenie i aktualizowanie SRW, sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, udzielanie informacji adresowych, prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie zgodnie z ustawą, inne prace wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych).

II. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO):
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań własnych gminy, pomoc w organizowaniu imprez, w tym sportowych oraz rozwijaniu różnych form turystyki, rekreacji, aktywności, nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją umów dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym w zakresie sportu, obsługę Gminnej Rady Sportu, przygotowywanie projektów uchwał, ogłaszanie konkursów na realizację zadań z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzór merytoryczny nad tymi zadaniami.

III. W zakresie zadań związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym decyzji wygaszających, przygotowywanie uchwał w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzenie rejestru opłat.

IV. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:
Prowadzenie archiwum w Urzędzie Gminy (archiwizowanie dokumentacji kat. A i B, współpraca z referatami w zakresie przygotowania dokumentacji do archiwum, przyjmowanie i przechowywanie przyjętej dokumentacji, udostępnianie dokumentów osobom upoważnionym, przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi terminami, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej).

V. Zastępowanie pracowników w Referacie Organizacyjnym, Urzędzie Stanu Cywilnego.

VI. Inne prace zlecone przez przełożonych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach pracy z innymi jednostkami.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego
Wymagane dokumenty
 • życiorys - CV (podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
   
 • list motywacyjny, (podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
   
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (w tym kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku zatrudnienia Kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z KRK o niekaralności),
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony z dniem 01.04.2018r. zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:
Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Organizacyjnym, USC”.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.922) informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, adres; Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Zebrzydowice, dnia 25.01.2018

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: podinspektor w Referacie Organizacyjnym, Urząd Stanu Cywilnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2018 13:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2018 13:30 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
25.01.2018 13:28 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)