Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent

­

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,
fax. 32/4693266, tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Młodszy Referent
Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
Data ogłoszenia
naboru
28.07.2017
Termin składania
dokumentów do
25.08.2017
Wymagane
wykształcenie
Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ekologia oraz kierunki pokrewne związane z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska, prawo, administracja, gospodarka przestrzenna.
Ilość etatów 1 etat
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych,
 • praktyczna znajomość obsługi pakietu Office.
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL - SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD)),
 • znajomość JRWA,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 • Prowadzenie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi w rozumieniu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o lasach.
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym przygotowywanie:
  • wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobie gminnym,
  • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz ustalania stawek czynszu.
W zakresie ochrony środowiska:
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym działań związanych z usuwaniem drzew, zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, nasadzenia i utrzymanie skwerów oraz terenów zielonych, prowadzenie spraw w zakresie pomników przyrody, dokonywanie wizji terenowych.
 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem:
  • Budowy przydomowych - biologicznych oczyszczalni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych, indywidualnych przyłączy wodociągowych oraz indywidualnych przyłączy do kanalizacji sanitarnych dla istniejących budynków mieszkalnych,
  • Unieszkodliwiania tj. demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • Działań związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Gminy Zebrzydowice, w tym wymiany kotłów węglowych c.o. na kotły klasy 5, wymiany kotłów węglowych na gazowe itp.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem degradacji użytków rolnych, utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomościach, na terenie gminy.
W zakresie gospodarki rolnej, leśnej i agrotechniki:
 • Coroczne opracowywanie programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt.
 • Nadzór nad prowadzeniem gospodarki hodowlanej na terenie gminy oraz nad zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych (współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz z rolnikami na terenie gminy).
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką leśną i łowiecką na terenie gminy, współpraca z Nadleśnictwem Ustroń i kołami łowieckimi działającymi na terenie gminy.
 • Stała współpraca ze służbami doradztwa rolniczego, w tym przy organizacji szkoleń dla rolników, seminariów, wyjazdów szkoleniowych (np. na otwarte dni ODR).
 • Współpraca z kołami pszczelarskimi działającymi na terenie gminy.
 • Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Współpraca ze Śląską Izbą Rolniczą, w tym pomoc przy organizacji i przeprowadzaniu wyborów do tej Izby.
 • Przeciwdziałanie degradacji użytków rolnych, w tym zachwaszczaniu gruntów rolnych - wizje terenowe, przygotowywanie projektów wezwań do wykaszania i oczyszczania nieruchomości.
 • Udział w powołanej przez Wojewodę komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunów itp.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego:
 • Sprawy z zakresu ustawy o ochronie zwierząt - umowa na wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy, umowa na odbiór padłych zwierząt.
 • Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne oraz ich ewidencja.
W zakresie spraw pracowniczych:
 • Planowanie budżetu gminy oraz przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych z zakresu swoich obowiązków.
W zakresie najmu nieruchomości lokalowych:
 • Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem nowych i aktualizacją zawartych umów najmu dotyczących lokali mieszkalnych.
 • Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących aktualizacji stawek czynszu dla lokali mieszkalnych.
W zakresie sprawozdawczości:
 • Sporządzanie sprawozdań dot. stanowiska pracy, w tym m.in.: sprawozdań GUS SG-01-2/W statystyka gminna - leśnictwo i ochrona środowiska, SG-01-3/W statystyka gminna - gospodarka mieszkaniowa i komunalna, M-03 - dot. zasobów lokalowych i mieszkaniowych.
Pozostałe:
 • Coroczne przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 • Inwentaryzacja.
 • Inne prace zlecone przez Wójta i kierownika Referatu.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ( czasami praca w terenie).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach pracy z innymi jednostkami.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%. W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzoną za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata, o ile kandydat takie posiada),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku zatrudnienia Kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z KRK o niekaralności),
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ).
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego."

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.922) informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Urząd Gminy w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Zebrzydowice, 28.07.2017

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.07.2017 10:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.07.2017 10:28 Dodano załącznik "Kwestionariusz osobowy.zip" (Sylwia Hernas)
28.07.2017 10:21 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)