Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: referent

­

Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Referacie Komunalno Drogowym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Referent
Data ogłoszenia
naboru
06.02.2017
Termin składania
ofert
21.02.2017
Wymagane
wykształcenie
Wyższe o kierunkach związanych z budownictwem drogowym lub ogólnym.
Ilość etatów 1 etat, wymagany staż pracy 2 lata.
zatrudnienie Zgodnie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz.902 późn.zm),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, elektronicznego obiegu dokumentów (np. SEKAP), znajomość JRWA,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :
 • przygotowanie materiałów przetargowych, zadań realizowanych przez referat w zakresie działów drogowego i komunalnego,
 • przygotowanie uzgodnień dotyczących lokalizacji w pasach drogowych dróg gminnych, zjazdów, urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, zajęcia pasa drogowego oraz opinii dotyczących organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz dokumentacji przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych,
 • uczestnictwo w czynnościach odbiorowych robót wykonywanych w pasach dróg gminnych,
 • przygotowanie korespondencji spraw prowadzonych przez referat,
 • rozliczanie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów komunalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,
 • inne prace zlecone przez kierownika referatu.
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6,
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów.
Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (opatrzony klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisany przez kandydata),
 • list motywacyjny (opatrzony klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisany przez kandydata),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata), jeżeli ubiegający się o zatrudnienie wcześniej pracował,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania jako załącznik nr 1 do oferty pracy),
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko referenta w UG Zebrzydowice zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności z KRK będzie wymagane od osoby z którą zostanie nawiązany stosunek pracy.
 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których jest mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 21.02.2017r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko referenta w referacie
Komunalno Drogowym"

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem zebranych danych osobowych w ramach ogłoszonej oferty pracy jest Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzonego naboru, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Zebrzydowice, 06.02.2017

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: referent
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.02.2017 12:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.02.2017 12:53 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)