Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

­

INFORMACJA 
Wójta GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 5 października 2015 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

     Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1

Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej      i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w terminie od dnia 5 października 2015r. do dnia 19 października 2015r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek, wtorek, środa - od 7:30do 15:30, czwartek – od 7:30 do 17:00, piątek – od 7:30 do 14:00) na pisemny wniosek wyborcy [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).

 z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2015 15:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.10.2015 15:35 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)