Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...

­

O B W I E S ZC Z E N I E

Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 września 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

     Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045), w związku z uchwałą Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r. poz. 465), uchwałą Nr XXX/297/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6871), uchwałą Nr XXXIII/343/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1480), uchwałą Nr XXXVI/375/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/209/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3960),

Wójt Gminy Zebrzydowice podaje do wiadomości wyborców,

informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

    
Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Sołectwo Marklowice GórneRemiza OSP 
Marklowice Górne ul. Szkolna 10
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
2Część sołectwa Zebrzydowice Górne
Ulice: Akacjowa, Nowy Dwór, Poziomkowa, Różana, Słowackiego 12-14 parzyste, od 15B do końca, Słowicza, Świerkowa, Zamkowa, Chabrowa, Grabowa, Groblowa, Jesionowa, Kalinowa, księdza Janusza od 13 do końca, Stawowa, Stroma, Wałowa
Szkoła Podstawowa 
Zebrzydowice ul. Orzeszkowej 73
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
3Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Asnyka, Astrów, Goździkowa, Jagodowa, Jutrzenki 2A-10 parzyste, od 11 do końca, Okrężna, Pierwiosnków, Pochyła, Promienna, Przedwiośnie, Skotnicka, Agrestowa, Dworcowa, Jutrzenki 1-2, 3-9 nieparzyste, Kochanowskiego od 2 do końca numery parzyste, Owocowa, Strażacka, Wojska Polskiego, Wrzosowa
Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
4Część sołectwa Zebrzydowice Dolne
Ulice: Górnicza, Kasztanowa, Kochanowskiego 1-59 nieparzyste, księdza Janusza 1-12, Makowa, Orzeszkowej 4-16 parzyste, od 17 do końca, Palmowa, Rzeczna, Sadowa, Słowackiego 1-11, 13-15 nieparzyste, Srebrna, Tulipanowa, Cicha, Działkowa, Kochanowskiego od 61 do końca numery nieparzyste, Kwiatowa, Liliowa, Orzeszkowej 1-3, 5-15 nieparzyste, PCK, Piękna, Poprzeczna, Tęczowa, Topolowa, Wesoła, Wyzwolenia
Urząd Gminy
Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
5Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Botaniczna, Brzoskwiniowa, Chmielna, Graniczna, Jagiellońska 1-20, 22-32 parzyste, majora Hallera, Rolna, Wodna, Zielona, Źródlana, Folwarczna, Jagiellońska 21-31 nieparzyste, 34-50 parzyste, 52A-52C, Jarzębinowa, Jaśminowa, Korczaka 1-22, 23-39 nieparzyste, Malinowa, Myśliwska, Staropolska od 9 do końca, Wiejska, Wiśniowa
Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
6Część sołectwa Kończyce Małe
Ulice: Bławatkowa, Ceglana, Hiacyntowa, Jagiellońska 33-51 nieparzyste, 52, od 52D do końca, Jasna, Kasztelańska, księdza Ignacego Świeżego, Miodowa 1, 2C, Nowa, Sienkiewicza, Spacerowa, Staffa, Staropolska 1-8, Świtezianki 1-4, 6, Wierzbowa, Zagrodowa 1-5, 7-9 nieparzyste, Bukowa, Jodłowa, Korczaka 24-40 parzyste, od 41 do końca, księdza Marekwicy, Miodowa 2, od 3 do końca, Orzechowa, Spółdzielcza, Świtezianki 5, od 6A do końca, Zagrodowa 6-10 parzyste, od 11 do końca
Szkoła Podstawowa
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 56
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
7Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Dworkowa, Harcerska 27, 29, od 35 do końca, Krótka, Matejki 13-19 nieparzyste, od 20 do końca, Pocztowa od 14 do końca, Tuwima, Zakątek Leśny, Harcerska 1-10, 12-28 parzyste, Jana III Sobieskiego, Kłosowa, Magnolii, Mała, Olchowa, Obrębowska, Pocztowa 1-13, Spokojna
Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego
8Część sołectwa Kaczyce
Ulice: Czereśniowa, Harcerska 11-25 nieparzyste, 30-34, Jabłoni, Konopnickiej, Ludowa, Matejki 1-12, 14-18 parzyste, Podleśna, Pogodna, Średnicowa, Wojewódzka, Kolonii, Morcinka, Ogrodnicza, Słoneczna, Stalmacha
Zespół Szkół
Kaczyce ul. Harcerska 13
 
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

Informacje:

- głosowanie korespondencyjne
Wyborca może głosować korespondencyjnie (art.53a § 1 Kodeksu wyborczego).
Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do 15 dnia przed dniem wyborów, to jest do dnia 10 października 2015 r. W zgłoszeniu wyborca może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania,

- głosowanie przez pełnomocnika
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu (art. 54 § 1 Kodeksu wyborczego).
Wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania – w jego imieniu.
Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, to jest do dnia 16 października 2015 r.
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).
Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone w przypadku głosowania w obwodach utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów i aresztów, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, a także w przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego,

- lokale wyborcze
Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 października 2015 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 12:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2015 12:59 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)