Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"

­

Uchwała Nr XXVI/147/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 19 grudnia 1996 r.

w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie /tekst jednolity z 1996 roku nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/, art. 14 z dnia 5 stycznia 1991r. - Prawo budżetowe /Dz. U. Nr 4 poz. 18 z późn. zm./, art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 16 maja 1996r. - Ustawy o systemie oświaty /Dz. U. Nr 67 poz. 329/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę organizacyjną gminy Zebrzydowice o nazwie:

Szkoła Podstawowa w Marklowicach Górnych z siedzibą w Marklowicach Górnych, ul. Szkolna 25, 43 - 525 Zebrzydowice

§ 2

  1. Szkoła podstawowa jest samodzielnie bilansującą jednostką budżetową posiadającą własną obsługę administracyjno - księgową.

  2. Koszty utrzymania szkoły podstawowej pokrywa się z budżetu gminy.

§ 3

  1. Szkoła jako jednostka budżetowa może tworzyć środki specjalne na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991r. w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych /Dz. U. Nr 42 poz. 184/

  2. Roczny plan finansowy środków specjalnych o których mowa w ust. 1 zatwierdza Zarząd Gminy Zebrzydowice na wniosek kierownika jednostki budżetowej.

  3. Środkami specjalnymi dysponuje kierownik jednostki budżetowej.

§ 4

Szkołę podstawową wyposaża się w mienie komunalne (nieruchomości oraz majątek ruchomy) będące w momencie wejścia niniejszej uchwały w życie na stanie szkoły podstawowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.1997r.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.04.2004 09:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.04.2004 09:27 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)