Zasiłek dla opiekunów

­

 

Ustalenie prawa do zasiłku dla opiekunów

1. Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 114), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013r., poz. 3), ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

2. Miejsce załatwienia sprawy
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - pokój Nr 7 (parter Urzędu Gminy).

3. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

4. Opis procedury
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 • za okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. Za okres, o którym mowa powyżej przysługują odsetki ustawowe określone przepisami prawa cywilnego. Odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.,
 • od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

 

Zasiłek dla opiekunów nie przysługuje za okresy, w których:

 • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w zbiegu prawa do renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub innego świadczenia przedemerytalnego,
 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z konieczności kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego  na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie  rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

 • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy we gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek. W przypadku, o którym mowa powyżej, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna organ zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia  faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Za osoby pobierające zasiłek będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). Będą również podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia w życie ustawy (jeśli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu). Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna.

5. Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna;
 2. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy,
 3. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka lub kserokopię dowodu osobistego osoby wymagającej opieki
 4. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. oświadczenie o zatrudnieniu za granicą.
 6. skrócone odpisy aktów zgonu rodziców osoby wymagającej opieki.
 7. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności rodziców osoby wymagającej opieki
 8. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności współmałżonka osoby wymagającej opieki.
 9. oświadczenie osoby sprawujące opiekę o spełnianiu przesłanek do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
 10. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna.

6. Opłaty administracyjne
Bez opłat

7. Opłaty skarbowe
Bez opłat

8. Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Bielsku Białej za pośrednictwem organu który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje
brak

10. Załączniki ( pliki do pobrania )
brak

 

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zasiłek dla opiekunów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.05.2013 10:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.01.2019 14:09 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
03.02.2015 11:54 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
29.01.2015 09:50 Edycja dokumentu (Sylwia Hernas)
23.05.2013 10:33 Utworzenie dokumentu. (Sylwia Hernas)