Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: Główny Księgowy

­

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Jednostka Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
43-410 Zebrzydowice, ul.Ks.A.Janusza 6
tel.fax 32/4693654
Oferowane stanowisko Główny Księgowy
Data ogłoszenia naboru 27.06.2012 r.
Termin składania dokumentów do dnia: 10.07.2012 r.
Wymagane wykształcenie Spełnianie jednego z poniższych warunków:
-ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadany co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości ,
lub
-ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadany co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
- jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów
Ilość etatów 1 etat
Wymiar etatu Pełny
Wymagania związane ze stanowiskiem: 1.Wymagania niezbędne:
Kandydatem na Głównego Księgowego może być osoba, która:
- posiada obywatelstwo polskie,obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
-posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w księgowości
-ogólna znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządowego zakładu budżetowego
- znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości i przepisów podatkowych
- znajomość zagadnień z zakresu księgowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, zasad inwentaryzacji
- umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego, księgowości budżetowej, programów obsługi bankowej, office
- zdolności organizacyjne, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, wysoka kultura osobista
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 1.Prowadzenie rachunkowości jednostki, prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i kosztów zakładu.
2. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową i majątkową zakładu:
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. dekretowanie i ewidencjonowanie w księgach rachunkowych dokumentów finansowo-księgowych.
4. Uzgadnianie obrotów i sald analitycznych i syntetycznych.
5. Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
6. Wykonywanie budżetu, bieżące analizowanie wykonywania budżetu i informowanie Dyrektora Zakładu o jego realizacji.
7. Prowadzenie wszelkich rozliczeń zakładu z budżetem państwa, ZUS-em i innymi instytucjami.
8.Egzekwowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wszelkich należności zakładu.
9. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej związanej z należnościami za wodę i ścieki oraz udział w opracowywaniu taryf na wodę i ścieki w zakładzie.
10. Rozliczanie nadwyżki budżetowej zakładu i prawidłowe rozliczanie jej z budżetem gminy.
11. Czynny udział w przygotowaniu projektu budżetu zakładu.
12.Prowadzenie spraw księgowo-finansowych związanych z wydatkami inwestycyjnymi oraz ich prawidłowe rozliczanie.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku 1.Praca księgowo - administracyjna w siedzibie GZWiK Zebrzydowice
2.Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.Obsługa urządzeń biurowych.
4.Kontakty wewnętrzne i zewnętrzne z interesantami oraz innymi urzędami.
5.Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.(II piętro, brak windy)
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GZWiK Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełni wymagania dodatkowe. Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
Wymagane dokumenty 1. List motywacyjny
2.Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze GZWiK)
4. Kopia dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje umiejętności zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
5. Kopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
6.Kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata).
7.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska
8.Referencje dotychczasowych pracodawców.
Oświadczenie:
a) o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
b) o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym
c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
d) o nie karalności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.926 z późn. zm) do celów rekrutacji
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listem poleconym w sekretariacie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, ul.Ks.A.Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy GZWiK od poniedziałku do środy w godzinach od 7,30 do 15,30, w czwartek od godz. 7,30 do godz.17,00 w piątek od godz. 7,30 do godz.14,00 z dopiskiem „Nabór na Głównego Księgowego” w terminie do 10.07.2012 r.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do GZWiK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do GZWiK po odbiór dokumentów aplikacyjnych)

 
DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: Główny Księgowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.06.2012 09:39 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)