Uchwała w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice

­

UCHWAŁA Nr II/7/10
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009r., Nr 50 poz. 398) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Ustala się dla Pana Andrzeja Kondziołki - Wójta Gminy Zebrzydowice następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych), 

2) dodatek funkcyjny w kwocie: 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych), 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, tj. w kwocie: 2 100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych), 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. w kwocie: 1 040,00 zł (słownie: tysiąc czterdzieści złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. 


 
  Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2010 10:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2010 10:43 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)