Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: referent ds księgowości w GZWiK w Zebrzydowicach w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. ...

­

Zebrzydowice,dnia 04.02.2008 r.

NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK
GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ZEBRZYDOWICACH

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : referent ds księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. (z możliwością przedłużenia umowy)

1. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. kwalifikacje: wykształcenie co najmniej średnie lub wyższe o kierunku rachunkowość, ekonomia lub pokrewne
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienia na danym stanowisku
 4. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 5. nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustaw:
     a) o rachunkowości
     b) o finansach publicznych
 2. umiejętność obsługi programu finansowo - księgowego, kadrowo-płacowego,Płatnika
 3. umiejętność obsługi komputera
 4. posiadanie prawo jazdy kat. B
 5. gotowość podjęcia pracy - termin do uzgodnienia

Od kandydata oczekujemy:

umiejętności pracy w zespole
samodzielności
kreatywności
wysokiej kultury osobistej

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje :

 1. ewidencjonowanie, przygotowywanie i dekretacja dokumentów księgowych
 2. prowadzenie rejestru faktur VAT
 3. wprowadzanie elektronicznych przelewów w programie bankowości
 4. prowadzenie ewidencji środków trwałych
 5. fakturowanie należności dotyczących uzgodnień branżowych oraz ich windykacja
 6. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania oraz sporządzanie raportów kasowych
 7. kontrola dokumentów dostarczonych do księgowości pod względem formalno - rachunkowym:
  dotyczących zakupów materiałów, robót i usług
  rozliczanie delegacji służbowych

4. Wymagane dokumenty :

 1. życiorys (C.V. ) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie ( w miarę posiadania kserokopia dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 4. kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy)
 5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania w dziale kadr GZWiK)
 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne
 8. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na stanowisku urzędniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice w terminie do dnia 19 lutego 2008 r. w godzinach pracy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (od poniedziałku do piątku w godz.od 7.30 do 15.30) lub pocztą na adres Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach z dopiskiem: Nabór na stanowisko referent ds. księgowości w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji.
Aplikacje, które wpłyną do GZWiK po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów spełniających formalne wymagania oraz informacje o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, na stronie internetowej GZWiK oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,ul. Ks. A. Janusza 6, II piętro.
O terminie rozmowy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)


 
K I E R O W N I K
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GZWiK w Zebrzydowicach o naborze na wolne stanowisko pracy: referent ds księgowości w GZWiK w Zebrzydowicach w wymiarze 1/2 etatu na czas określony do 31.12.2008 r. ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.02.2008 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.02.2008 13:52 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)