Zarządzenie nr 377/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 4

­

ZARZĄDZENIE Nr 377 / 07
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 5 września 2007 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) w związku z uchwałą nr IX/81/07 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie: wygaśnięcia mandatu radnego Pana Leona Józefa Kopca z okręgu wyborczego nr 4 Zebrzydowice zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Zebrzydowice w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 4.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 25 listopada 2007 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
WOJEWODA ŚLĄSKI
 
Tomasz Pietrzykowski


 
Załącznik do zarządzenia nr 377 / 07
Wojewody Śląskiego
z dnia 5 września 2007 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice
w okręgu wyborczym nr 4

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
1 2
do 19 września 2007 r.
- poddanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 4
do 6 października 2007 r.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym nr 4, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego
do 8 października 2007 r.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
do 11 października 2007 r.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
do 26 października 2007 r.
do godz. 2400
- zgłaszanie kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach list kandydatów na radnego, dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice
do 4 listopada 2007 r.
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zebrzydowicach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zebrzydowicach numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 4
do 4 listopada 2007 r.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 5 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach
do 10 listopada 2007 r.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
do 11 listopada 2007 r.
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
23 listopada 2007 r.
o godz. 2400
- zakończenie kampanii wyborczej
24 listopada 2007 r.
- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach spisu wyborców
25 listopada 2007 r.
godz. 600 - 2000
- głosowanie

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 377/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 4
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.09.2007 13:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.09.2007 13:45 Utworzenie dokumentu. (Piotr Gęsior)